Centre de documentació històrica de La Garriga

Slide 3
Slide 2
Slide 1

baner-garriga-llac.jpg       baner-garriga-la-solfa.jpg

 

Cadastre. Repartiments.

Fons
Arxiu Històric Municipal de la Garriga
Cronologia
1831 - 1848
Descripció

- "Repartiment catastral format per lo ajuntament del poble de La
Garriga a fi de satisfer lo dèficit dels emoluments de dit poble per
satisfacció de las cargas y gastos comunals del any 1831". Quadern
relligat in 4t
-"Llibreta de reparto per menor per lo corresponent a cada trimestre a
fi de cobrar la contribució del Real Catastro y personals 10 per %
sobre dit catastro y palla y utensilis en lo any de 1831. Item la
contribució extraordinària de palla y utensilis. Col.lector Menna
Viader". Quadern relligat in fol.
-"Reparto de mitg trimestre de contribució sens personals comprés lo
territorial y comercials y també los señors facultatius per los
productes de sas facultats format per lo magnífich ajuntament del
present poble, tot a fí de realisar lo cupo del actual reemplas del
exèrcit ab arreglo a las superiors ordres vigents. Col.lector Menna
Viader". Quadern relligat in 4t.
-"Llibreta de reparto per menor per lo corresponent a cada trimestre a
fi de cobrar la contribucio del Real Catastro y personals 10 per % sobre
dit catastro, palla y utensilis ordinaria y extraordinària del any 1832,
inclós també lo pago de rondas extraordinàrias volants. Col.lector
Menna Viader". Quadern relligat in fol
-"Llibreta de reparto per menor per lo corresponent a cada trimestre..
"1833. Quadern relligat in fol.
-"Llibreta de reparto per menor per lo corresponent a cada trimestre.."1834.
Quadern relligat in fol.
- "Llibreta de reparto per menor per lo corresponent a cada trimestre".
1835. No consta col.lector Quadern relligat in fol.
- "Llibreta de reparto per menor per lo corresponent a cada trimestre".
1836. No consta col.lector. Quadern relligat in fol.
-"Llibreta de reparto per menor per lo corresponent a cada trimestre"
1837. No consta col.lector. Quadern relligat in fol.
- "Llibreta de reparto per menor per lo corresponent a cada trimestre"
1838. No consta col.lector. Quadern relligat in fol.
- "Llibreta de reparto per menor per lo corresponent a cada trimestre"
1839. Col.lector Pere Torras. Quadern relligat in fol.
- "Llibreta de reparto per menor per lo corresponent a cada trimestre"
1840. Col.lector Pere Torras fins a 27 de juny de 1840 y succesiva-
ment Tomàs Munteis. Quadern relligat in fol.
- Llibreta de reparto per menor del poble de La Garriga per lo corres-
ponent a cada trimestre de la contribució catastral y agregadas per lo
any de 1841". No consta col.lector. Quadern relligat in fol.
- "Llibreta del reparto catastral y agregadas del poble de La Garriga per
lo corresponent a cada trimestre del any de 1842". No consta
col.lector. Quadern relligat in fol.
- "Llibreta del reparto catastral y agregadas.. "1844. No consta
col.lector. Quadern relligat in fol.
- "Llibreta del reparto de la contribució de culto y clero corresponent al
1r semestre del añ 1845". Quadern relligat in fol.
- "Llibreta de reparto de la contribució de inmobles, cultiu y ganaderia
annual y per trimestres del present poble de La Garriga corresponent al
any 1847". Col.lector Tomàs Munteis. Quadern relligat in fol.
- Repartiment 1848.