Centre de documentació històrica de La Garriga

Slide 3
Slide 2
Slide 1

baner-garriga-llac.jpg       baner-garriga-la-solfa.jpg

 

Cadastre. Repartiments.

Fons
Arxiu Històric Municipal de la Garriga
Cronologia
1814 - 1830
Descripció

-" Repartiment fet per lo Ajuntament del poble de La Garriga per a
cobrar lo primer ters de la contribució directa per lo corresponent al
territorial en lo any 1814. Colector Jaume Mallol". Quadern relligat
in 4t.
-"Llibreta rel reparto catestral del lloch de La Garriga per cobrar un
ters extraordinari doble en totas sas parts inclós lo personal, en clase
préstamo en virtut de la proclama y reglament del excel.lentíssim
senyor capità general de esta provínciasa en Barcelona 20 de
octubre del corrent any 1814". Quadern relligat in 4t.
-"Llibreta del reparto catestral del lloch de La Garriga. Se cobra ab la
present la primera tersa de catastro del any de 1814 y doble.
Colector Jaume Mallol" Quadern relligat in 4t.
-"Llibreta del repartro catastral del poble de La Garriga extreta del
original resultat de la revista general de las terras contingudas en lo
terme del sobredit poble feta per lo geòmetra Jacinto Soldevila ab
conveni de tot lo poble, qual a més de las quantitats de mesuras y
qualitats de ditas terras prefigit la quantitat deguda a totas ellas
concluida dita revista en lo mes de janer de 1815. Se cobra ab la
present la tercera tersa de catastro añ 1814. Colector Vicens
Santigosa". Quadern relligat in fol.
-"Reparto per menor de mitg ters de catastro del present poble exclós
lo personal que en virtut de la ordre del señor governador de Mataró
de 2 agost de 1815 ha format lo ajuntament a fi de atendrer al
importantíssim servey del aprompto, manutenció, conservació, pago
de jornals y demés gastos que ocasionian los 60 animals majors de
carga pertañents al corregiment. Colector Vicens Santigosa" Quadern
relligat in fol.
-"Repartiment del Real Cathastro del poble de La Garriga per lo any
1815" Quadern relligat in fol.
-"Llibreta del reparto catastral y personal del poble de La garriga y
son terme, inclosos los terratinents, per lo corresponent a la primera
tersa del corrent añ 1815. Item per cobrar la 2ª y 3ª tersa del mateix
añ. Colector Vicens Santigosa". Quadern relligat in fol.
-"Reparto per menor de un ters de catastro del present lloch y terme,
exclós lo personal, per lo fi y effecte de reintegrar a la tesoreria
general del regne los gastos fets per los diputats de las anomenadas
Corts y també per atendrer als subministros de tropas permanents y
transitants que ocorrian. Colector Visens Santigosa". Quadern
relligat in fol.
- "Llibreta del catrasto del lloch de La Garriga compost de la revista
que se ha fet y se ha acavat lo dia 21 de jané de 1815 com y també la
tacsa de las casas per cada 3 mesos que també està en dita llibreta y
las sumas de dit catrasto y per ser aixís ho firmo. La Garriga jané 22
de 1815. Jacinto Soldevila, geómetra"
- "Llibreta de reparto per cobrar una tersa de catastro exclós lo
personal per lo préstamo decretat per lo excel.lentíssim señor capità
general en 20 de abril últim". Colector Vicens Santigosa. Quadern
relligat in fol.
- "Llibreta del reparto catastral y personal del poble de La Garriga y
son terme inclosos los terratinents, per lo corresponent al any 1816.
Colector Vicens Santigosa". Quadern relligat in fol.
-" Repartiment del Real Catastro del poble de La Garriga per lo any
1816". Quadern relligat in fol.
- "Llibreta de reparto format per lo Ajuntament per reglas cathastrals
de tots sos contribuyents, ab exclusió del personal, al efecte de
pagar y satisfer los treballs y gastos dels vigilants o centinellas del
temps dels francesos, en virtut de nova ordre del señor general
gobernador de Mataró de fecha 31 mars de 1817, y també per
atendrer als gastos de la manutenció dels presos de est mateix poble
detinguts actualment en la presó de Granollers. Colector Vicens
Santigosa." Quadern relligat in 4t.
- "Llibreta del reparto catastral y personal del poble de La Garriga y
son terme inclosos los terratinents per lo corresponent al any 1817
y per lo cupo o import individual de una tersa. Colector Vicens
Santigosa". Quadern relligat in fol.
- "Llibreta de reparto interino format per lo ajuntament a fi de
satisfer lo cupo dels dos tersos vensuts de la real contribució del
present any 1817 pertañents al poble y terme de La Garriga.
Col.lector Vicens Santigosa". Quadern relligat in fol.
- "Llibreta de reparto interino format per lo ajuntament en satisfacció
del últim ters de la real contribució del corrent any 1817
corresponent al poble de La Garriga y son terme. Col.lector Vicens
Santigosa". Quadern relligat in fol.
- "Repartiment del real catastro del poble de la Garriga per lo añ
1817". Quadern relligat in fol.
- "Llibreta de reparto interino format per lo Ajuntament en
satisfacció del primer ters de la real contribució del corrent any de
1818 corresponent al poble de La Garriga y son terme. Col.lector
Vicens Santigosa" Quader relligat in fol.
-"Llibreta de reparto per menor compreensiva del préstamo catastral
en cumpliment del edicte del molt il.lustre señor intendent de 24
juliol últim y del tant que té est poble señalat per lo ajust y pago de
dietas dels diputats de corts per est principat en cumpliment de lo
manat per lo señor gobernador ab ordre de 6 agost de est añ.
Col.lector lo señor Ramon Vila" Quadern relligat in fol.
- "Llibreta de reparto interino format per lo ajuntament en satisfacció
del primer ters y següents de la real contribució del corrent any
1819 corresponent al poble de La Garriga y son terme. Col.lector lo
señor Ramon Vila". Quadern relligat in fol.
- "Llibreta de reparto ab que se cobra lo segon ters de contribució
general del corrent añ de 1820 haguda rahó de la gràcia en una
tercera part de dit ters, decretada per las cors en 13 agost del mateix
any. Se ha cobrat també ab la present part del últim ters de
contribució de dit añ" Quadern relligat in fol.
-"Llibreta de reparto per cobrar lo últim ters de contribució del any
1820 dels contribuyents que no lo pagaren ab la llibreta que se
cobraba los egon ters de dit any. Item en esta llibreta està
continguda al últim la llista de lo que pagaren de més los subgectes
contribuyents per lo últim ters de contribució del añ 1820 per haver-
lo pagat a la llibreta ab que se cobraba lo segon ters de dita
contribució y añ, pues". Quadern relligat in fol.
- "Llibreta del reparto interino format per lo ajuntament en
satisfacció del primer ters y següents de la real contribució del any
de 1820, corresponent al poble de la Garriga y son terme" Quadern
relligat in fol.
- "Llibreta de reparto format per lo magnífich ajuntament del present
poble de La Garriga per cobrar lo primer ters de la contribució
provisional des de 1 juliol a últim de octubre del present añ
econòmic (1821). Col.lector Menn Viader" Quadern relligat in 4t.
- "Repartiment format per lo magnífich ajuntament del poble de la
Garriga ab arreglo a la última canació y revista de terras y casas
per la contribució general del any 1821, per lo corresponent a cada
una de las tres tersas de dit añ. Colector Menna Viader". Quadern
relligat in 4t.
- "1823 Llibreta de reparto de contribució territorial format per lo
ajuntament equivalent a un ters de dita contribució ab la qual se
cobran quatre tersas per atendrer al primer pago de una contribució
extraordinària del poble y demés del comú. Col.lector Menna
Viader. Ab esta llibreta se cobran altres dos tersas més per un
segon pago de gastos extraordinaris y urgents de dit poble".
Quadern relligat in 4t
- "Llibreta de reparto per cobrar dels vehins y terratinents del poble
de La Garriga lo últim ters de catastro corresponent al any 1823.
Col.lector Menna Viader" Quadern relligat in fol.
- "Llibreta de reparto format per lo ajuntament del poble de La
Garriga equivalent a un ters per cobrar lo primer ters de
contribució y següents de est añ per lo corresponent al mateix
poble y son terme. Any 1823. Col.lector Menna Viader". Quadern
relligat in fol.
- "Reparto interino format per lo Ajuntament del present poble de
La Garriga a fí de satisfer lo primer ters de la contribució catastral
del corrent any de 1825. Colector Menna Viader". Quadern
relligat in fol.
- Reparto format per lo ajuntament del present poble de La Garriga
arreglat a la nova revista de viñas y demés variacions verificada
en lo any proppassat, a fí de satisfer lo corresponent en cada un
dels tres tersos de la contribució catastral del actual any de 1826.
Col.lector Menna Viader.
- "Reparto format per lo ajuntament del present poble de la Garriga
a fi de satisfer lo corresponent en cada un dels tres tersos de la
contribució catastral del actual any de 1827. Col.lector Menna
Viader. Quadern relligat in fol.
- "Reparto por menor format a rahó de catastro per lo magnífich
ajuntament del poble de La Garriga a fi de satisfer la contribusió
de palla y utensilis. Se cobra ab la present 1r, 2n y últim ters del
any 1828. Col.lechtor Menna Viader". Quadern relligat in 4t.
- "Reparto format per lo ajuntament del poble de la Garriga a fi de
satisfer lo corresponent en cada un dels tres tersos de la
contribusió catastral del actual any de 1828. Col.lechtor Menna
Viader" Quadern relligat in fol.
- "Llibreta ab que se cobra per quartas cada tres mesos la
contribució de catastro, personal, palla y utensilis del poble de La
Garriga en lo any de 1829 a tenor del Real Decret de 15 juliol de
1828. Col.lector Menna Viader" Quadern relligat in fol.
- "Repartiment del Real Catastro del poble de la Garriga per lo any
1829" Quadern relligat in fol.
- "Llibreta del reparto ab que se cobra per quartas cada tres mesos la
contribució del catastro, personal, palla y utensilis del poble de la
Garriga, en lo any de 1830. Col.lector Menna Viader". Quadern
relligat in fol.
- "Reparto per menor ab que se cobra lo 10% sobre la contribució
del real catastro y també lo dèficit de recargo sobre la contribució
extraordinària de palla y utensilis per cada un dels trimestres del
any 1830. Colector Menna Viader".Quadern relligat in 4t