Centre de documentació històrica de La Garriga

Slide 3
Slide 2
Slide 1

baner-garriga-llac.jpg       baner-garriga-la-solfa.jpg

 

Cadastre. Repartiments.

Fons
Arxiu Històric Municipal de la Garriga
Cronologia
1725 - 1845
Descripció

- "Llibreta de la nota de la palla deuen aportar en lo magatsem de Granollers los individuos baix expressats. Any 1725". Quadern relligat in fol.
- "Nota del trenta per sent del any 1728". Quadern relligat in fol.
- Repartiment 1731. Quadern relligat in fol.
-"Llibreta per cobrar lo real tribut ganencial de 1742" Quadern relligat in fol.
-"Llibreta del ganencial de 1744. Quadern relligat in fol.
-"Reparto echo por los regidores del lugar y término de La Garriga, corregimiento de Mataró, ante y en presencia del bayle de dicho termino de las cantidades se a de pagar por el real tributo de ganansial
por el anyo 1752". 2 folis.
-" Reparto echo" 1753" 2 folis.
-"Reparto echo" 1754" 2 folis.
-"Repartiment del Real Industrial per menor fet per lo Senyor Batlle, Regidors y Síndich Personero del lloch y terme de La Garriga, subdelegació de Mataró, seguint lo mandato de las instruccions dadas per lo Il.lustre señor Intendent General de est Principat de Catalunya de lo que van pagar per lo any 177" 2 folis.
-"Repartiment del Real Industrial". 1779-1782, 1784-1790, 1792,1794, 1796, 1798, 1800, 1802, 1804, 1805, 1806 ( 1foli), 1807 (1 foli), 2 folis cad any excepte els notats
- Repartiments dels anys 1813-1823, 1825-1826 i 1829-1845